Preticanje je čest uzrok saobraćajnih nezgoda.

Preticanje i obilaženje često prouzrokuju saobraćajnu nezgodu sa sudarom sa vozilom koje se kreće u susret.

Zato je mnogo važno da znamo kada je dozvoljeno a kada ne.

Šta je preticanje?

Preticanje je prolaženje učesnika u saobraćaju pored drugog učesnika u saobraćaju koji se kreće kolovozom u istom smeru.

Šta je obilaženje?

Obilaženje je prolaženje učesnika u saobraćaju pored drugog učesnika u saobraćaju koji se ne pomera, objekta ili prepreke na kolovozu.

Kako se vrši preticanje ili obilaženje?

Preticanje i obilaženje vrši se sa leve strane vozila koje se pretiče.

Preticanje mora da se vrši sa desne strane ako je vozilo na kolovozu zauzelo takav položaj i njegov vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulevo.

Tramvaj koji se kreće po šinama postavljenim na sredini kolovoza sme da se pretiče samo sa desne strane, ako između njega i desne ivice kolovoza postoji saobraćajna traka.

Na putu na kome postoje najmanje dve saobraćajne trake namenjene za saobraćaj vozila u istom smeru, na kome su kolone vozila, brže kretanje vozila u jednoj traci od kretanja vozila u drugoj traci ne smatra se preticanjem.

Na putu u naselju na kome postoje najmanje dve saobraćajne trake namenjene za saobraćaj vozila u istom smeru, prolaženje sa desne strane vozila koje se ne kreće krajnjom desnom saobraćajnom trakom, ne smatra se preticanjem.

Vozač koji pretiče dužan je da svoje vozilo drži na potrebnom rastojanju i odstojanju od vozila koje pretiče, tako da ga ne ometa niti ugrožava druge u saobraćaju.Posle preticanja ili obilaženja vozač je dužan da se, bez ometanja ili ugrožavanja ostalih učesnika u saobraćaju, vrati u saobraćajnu traku kojom se kretao pre toga.

Kako treba da se ponašamo kada nas neko vozilo pretiče ili obilazi?

Vozač kome je dat znak za preticanje dužan je da pomeri svoje vozilo ka desnoj ivici kolovoza.

Vozač ne sme da povećava brzinu kretanja svog vozila dok ga drugo vozilo pretiče.

Kada smemo da pretičemo ili obilazimo?

Preticanje ili obilaženje vozač sme da vrši samo ako time ne ometa normalno kretanje vozila koja dolaze iz suprotnog smera kada na putu ima dovoljno prostora za bezbedno izvođenje tih radnji.

Kada ne smemo da pretičemo ili obilazimo?

Vozač ne sme da vrši preticanje ili obilaženje kada time može ugroziti druge učesnike u saobraćaju.

Vozač ne sme vozilom da vrši preticanje ili obilaženje: Kolone vozila,

- Ako je vozač koji se kreće iza njega otpočeo preticanje ili obilaženje.

- Ako je vozač ispred njega na istoj saobraćajnoj traci dao znak za preticanje ili obilaženje.

- Ako bi time ugrozio bezbednost saobraćaja ili ometao saobraćaj iz suprotnog smera.

- Ako po izvršenom preticanju ili obilaženju ne bi mogao da se vrati u saobraćajnu traku kojom se kretao pre toga bez ometanja ili ugrožavanja ostalih učesnika u saobraćaju.

- Zaustavnom trakom.

- Na početku prevoja, na prevoju, ispred i u nepreglednoj krivini, osim na kolovozu sa najmanje dve saobraćajne trake za kretanje vozila u istom smeru.

- U tunelu, osim u tunelu sa najmanje dve saobraćajne trake za kretanje vozila u istom smeru.

- Vozila koje se približava pešačkom prelazu ili ga prelazi.

- Vozila koje se zaustavilo i zaustavlja radi propuštanja pešaka na pešačkom prelazu.

- Na prelazu puta preko železničke ili tramvajske pruge.

- Kolone vozila pod pratnjom.

- Saobraćajnom trakom za spora vozila.

- Na mestu gde je to zabranjeno saobraćajnom signalizacijom.

- Na način da prelazi vozilom preko neisprekidane uzdužne linije pri čemu koristi saobraćajnu traku namenjenu za kretanje vozila iz suprotnog smera.

Obilaženje zaustavljene kolone na putu je zabranjeno ako se vozač nakon obilaženja ne bi mogao bezbedno uključiti na saobraćajnu traku namenjenu kretanju vozila u smeru u kome se on kreće.

Preticanje u raskrsnici

Neposredno ispred raskrsnice i na raskrsnici vozač u slučaju kada se kreće putem sa prvenstvom prolazasme da pretiče:

- Vozilo koje skreće u levo, a pretiče se sa desne strane.

- Vozilo koje skreće u desno, ali da pri tom svojim vozilom ne prelazi na deo kolovoza namenjen za saobraćaj vozila iz suprotnog smera.

- Vozilo koje se kreće na putu sa prvenstvom prolaza.

- Vozilo koje se kreće raskrsnicom na kojoj je saobraćaj regulisan svetlosnim saobraćajnim znakovima ili znacima koje daje policijski službenik.

- Bicikl, moped ili motocikl.

U ostalim slučajevima, vozač ne sme da pretiče drugo vozilo neposredno ispred raskrsnice ili na raskrsnici koja nije sa kružnim tokom saobraćaja.

Obilaženje prepreka

Ako se na sredini kolovoza nalazi površina koja nije namenjena za saobraćaj vozila, objekat ili uređaj, vozila moraju da ih obilaze sa desne strane.

Površine, objekti ili uređaji koji se nalaze na sredini puta sa jednosmernim saobraćajem mogu da se obilaze sa obe strane, ako saobraćajnim znakom nije drugačije određeno.

Izvor: Zakon o bezbednosti saobraćaja

Podeli: